Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Thành, Cầu Đá, Vĩnh Nguyên Nha Trang

Điện thoại: 096 505 82 28

Email: info@dongtaytourist.com